Terugblik visie Zorg- en Verzuimmanagement meeting

Op donderdag 23 juni vond de meeting gezamenlijke activiteiten en visie Zorg- en Verzuimmanagement, Arbo en Casemanagement plaats.

Wij kijken terug op een geslaagde meeting waarin iedereen veel waardevolle input heeft gegeven. Achtereenvolgens hebben we de onderzoeksresultaten besproken, een eerste stap gezet in het creëren van inzicht en overzicht in de dienstverlening die we in huis hebben en hebben we concreet gemaakt welke stappen we nu kunnen en moeten zetten om de synergie vorm te geven.

Aanwezig hierbij waren Coen Mom (S&P); Christopher Lazarom (S&P); Marcel van Loon (Van Loon Assurantiën); Patrick Weertz (Arbo Werkt); Patrick Heuts (Zekerheuts); Marlies Hensen (Herenvest); Marc Vermeulen (Herenvest); Daan Pas (Montae & Partners); Louis van Asten (Rivez/Zuiderhuis); Marcel van Pinxteren (Kröller Boom); Hendrik Jan van Pelt (Advance); Myra Houtkamp (HEEX Consultancy) en Pim van de Wiel (HEEX Consultancy).

De belangrijkste inzichten van deze middag zijn:

  • Er wordt een duidelijk verschil tussen de aanpak en de klantgrootte gezien. Bij het vormgeven van de samenwerking moet er hierop gesegmenteerd worden.
  • Er is behoefte aan eenduidigheid in de terminologie, zodat men onderling begrijpt waar men het over heeft.
  • EB platform voor relaties: Er zijn verschillende behoeftes bij kantoren die pensioen aanbieden en zij die dat niet doen. De ene groep wenst een variant op BenefitsPlaza inclusief verzuimregistratie, de andere is van mening dat ze al voldoende hebben aan de bestaande tooling voor verzuim.
  • De visie van Söderberg & Partners is in basis duidelijk, maar wordt nog niet overal gevoeld.
  • Belangrijke eis voor inzicht in de aanwezige dienstverlening in huis is een catalogus: Welke dienstverlening hebben we nu al in huis? Welke dienstverlening willen we in de toekomst nog meer kunnen aan bieden? En hoe gaan we om met doublures in dienstverlening?
  • Er is behoefte aan 1 totaalpropositie op zorg en inkomen per klantgroep.
  • Het samenkomen wordt als de belangrijkste manier gezien om van elkaar te leren en elkaar te vertrouwen.

In navolging op de besproken punten is het volgende actieplan opgesteld. Hierbij onderscheiden we drie stappen:

1. Inzicht: HEEX Consultancy gaat in co-creatie met S&P Services inzicht bieden in de dienstverlening en de gebruikte terminologie. Dit inzicht komt minimaal in digitale vorm beschikbaar, maar een contactpersoon is zeer gewenst vanuit de partners.

Beschikbaar uiterlijk 1 september 2022.

2. Doelen: Op basis van het inzicht in de dienstverlening gaan HEEX Consultancy, Marcel van Loon, Patrick Weertz en Hendrik Jan van Pelt samenwerken om de totaalpropositie(s) vast te stellen. Waarbij ook de doelen en ambities voor de groep worden vastgesteld.

Beschikbaar uiterlijk 1 oktober 2022.

3. Commerciële acties: Zodra de proposities en doelen zijn vastgesteld komt de groep weer samen om de commerciële acties vast te stellen.

Doel is te kunnen starten in oktober 2022.